Nasza oferta

Regulamin

Pobyt na terenie campingu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

1. Doba pobytowa na campingu trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Turystów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Brak dokonania tej formalności powoduje naliczenie opłaty pobytowej za kolejną dobę.

2. Na campingu obowiązuje cisza nocna która trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00.

3.Warunkiem potwierdzenia rezerwacji pobytu (po sprawdzeniu wolnego terminu) jest otrzymanie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie do 3 dni od momentu wstępnej rezerwacji na konto:

MULTICAMP Sp. z o.o.

ul. Pilnikowa 2/1

05-800 Pruszków

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oddział Grodzisk Mazowiecki.

Numer konta: 88 9297 0005 0159 0790 2100 0001

W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwację uznaje się za nieważną.

4. W godzinach od 22.00 do 7.00 główna brama wjazdowa jest zamykana. Wyjazd i wjazd na teren campingu w tych godzinach możliwy jest wyłącznie po kontakcie telefonicznym z personelem.

5. Osoby przebywające na terenie campingu zobowiązanie są do niezwłocznego dokonania  formalności meldunkowych w recepcji.

6. Opłaty pobytowe pobierane są z góry (uregulowanie całkowitego kosztu pobytu musi nastąpić najpóźniej w dniu przyjazdu – gotówka, przelew).

7. Wyłącznie opłacenie pobytu uprawnia do przebywania na campingu.

8.  Z urządzeń elektronicznych należy korzystać przy ściszonych głośnikach w taki sposób aby nie zakłócać spokoju innym Turystom.

9. Mycie naczyń możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych, obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.

10. Zwierzęta mogą przebywać na campingu a ich właściciele zobowiązani są do:

- posiadania ich aktualnej książeczki szczepień

- zapewnienia im odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju np. szczekaniem, wyciem itp.

- respektowania zakazu wprowadzania zwierząt na teren plaży, placu zabaw oraz punktów gastronomicznych

- posiadania legowiska dla zwierzaka (zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele)

- wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy

- sprzątania nieczystości po swoich pupilach

Nie ma  zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad.

11. Umywalnie, prysznice oraz  WC dla osób zamieszkałych na campingu są bezpłatne.

12. Na terenie campingu mają zastosowanie przepisy ruchu drogowego.

13. Zmotoryzowani Turyści poruszający się po terenie campingu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.

14. Na terenie campingu obowiązuje ograniczona możliwość poruszania się pojazdami oraz ograniczenie prędkości do 5 km/h. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na campingu do minimum.

15. Parking campingu jest niestrzeżony.

16. Osoby odwiedzające, nie zamieszkałe na campingu, muszą zgłosić ten fakt w recepcji.

17. Odpadki i śmieci należy wyrzucać tylko do pojemników.

18. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie Campingu. W wypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia płaci odszkodowanie wg. cen aktualnie obowiązujących.

19. Turysta przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.

20. Zabrania się samodzielnego rozpalania ognisk na terenie campingu.

21. Za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną dzierżawca campingu nie ponosi odpowiedzialności.

22. Osoby uporczywie naruszające regulamin jak również osoby nietrzeźwe personel campingu ma prawo usunąć z campingu bez zwrotu należności za pobyt.

23. W czasie działalności campingu dzierżawca ma prawo do przeprowadzenia sesji fotograficznych a zdjęcia mogą być wykorzystane we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjno-reklamowych.

24. Na terenie campingu zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody dzierżawcy campingu. Bezwzględnie zabrania się wynajmowania domków, przyczep, camperów itp. osobom trzecim lub użyczania ich celem uzyskania korzyści majątkowej. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z campingu.

25. O wszelkich ewentualnych usterkach wynikłych w trakcie użytkowania domku Turysta musi niezwłocznie powiadomić personel campingu.

26. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

27. Pobyt w domkach zwierząt jest możliwy po ówczesnym uzgodnieniu.

28. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu campingu poprzez sprawdzenie wszystkich pozycji wchodzących w skład wyposażenia domku.

29. Szkody powstałe z winy Turystów rozliczamy na miejscu.

30. Dzieci powinny znajdować się pod pełnym nadzorem rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne.

31. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług na Campingu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Dzierżawca campingu uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

32. Za wcześniejszy wyjazd nie zwraca się pobranych należności.

33. W terminie 27.06 – 21.08 rezerwacja odbywa się w systemie tygodniowym tzn. od soboty do soboty.

34. W pozostałym okresie rezerwacja musi obejmować minimum 3 doby.

35. Każda dodatkowa osoba w domku (bez względu na wiek) dopłata 25 PLN / doba – po wcześniejszym uzgodnieniu.

36. W przypadku rezygnacji przez Turystę z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

37. Obowiązkiem wyjeżdżającego Turysty jest:

- wymeldować się z domku, pola campingowego do momentu zakończenia doby pobytowej

- zdać klucz do domku / kartę pobytu / numer identyfikacyjny oraz kartę wjazdową

- pozostawić domek i jego otoczenie lub miejsce biwakowania w czystości

38. Do pobytu doliczana jest opłata miejscowa (obowiązek opłaty przewidziany został w art. 17 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych)

Dziękujemy i życzymy przyjemnego pobytu !!!

skontaktuj się z nami